Warunki korzystania

1. Twoja akceptacja

Korzystając z tej strony internetowej lub odwiedzając ją (wraz z całą treścią dostępną za pośrednictwem nazwy domeny Zipza.com, zwanej dalej "Witryną internetową") lub przesyłając treść na tę witrynę, użytkownik wyraża zgodę na niniejsze warunki i regulamin ("Warunki & Warunki"). Niniejszy regulamin obowiązuje wszystkich użytkowników serwisu. Jeśli nie zgadzasz się z niniejszymi warunkami i regulaminem lub polityką prywatności, prosimy o niekorzystanie z serwisu. Jeśli nie rozumiesz języka angielskiego, skorzystaj z tłumacza lub nie korzystaj z witryny.

2. Linki

Witryna może zawierać linki do stron internetowych osób trzecich, które nie są własnością Zipza.com ani nie są przez nią kontrolowane. Zipza.com nie jest powiązana z tymi witrynami, nie ma kontroli i nie ponosi odpowiedzialności za treść, politykę prywatności lub praktyki stron internetowych osób trzecich. Ponadto Zipza.com nie będzie i nie może cenzurować ani edytować treści stron osób trzecich. Korzystając z Witryny, wyraźnie zwalniasz Zipza.com z wszelkiej odpowiedzialności wynikającej z korzystania przez Ciebie z jakiejkolwiek strony internetowej strony trzeciej. W związku z tym zachęcamy do zwracania uwagi na moment opuszczenia Witryny oraz do zapoznania się z regulaminem i polityką prywatności każdej innej odwiedzanej witryny. Zipza.com nie przechowuje żadnych osadzonych tutaj filmów.

3. Dostęp do witryny

Zipza.com niniejszym udziela pozwolenia na korzystanie z Witryny pod warunkiem, że: (i) korzystanie z Witryny jest wyłącznie do osobistego, niekomercyjnego użytku; (ii) nie będziesz kopiować, rozpowszechniać ani modyfikować żadnej części Witryny bez uprzedniej pisemnej zgody Zipza.com; (iii) nie będziesz wysyłać niezamówionych lub nieautoryzowanych reklam, spamu, łańcuszków itp., (iv) nie będziesz przesyłać żadnych Treści zawierających wirusy programowe lub inny szkodliwy kod komputerowy, pliki lub programy; (v) nie będziesz zakłócać działania serwerów ani sieci połączonych z Witryną; oraz (vi) przestrzegasz niniejszych Warunków & Warunki. Ponosisz wyłączną odpowiedzialność za działania, które mają miejsce w tej Witrynie. Zgadzasz się nie używać ani nie uruchamiać żadnego zautomatyzowanego systemu, w tym między innymi „robotów”; "pająki" i „czytniki offline”; która uzyskuje dostęp do Witryny w sposób, który wysyła więcej żądań do swoich serwerów w danym okresie czasu, niż człowiek jest w stanie wygenerować w tym samym czasie za pomocą konwencjonalnej przeglądarki internetowej. Zipza.com udziela operatorom publicznych wyszukiwarek pozwolenia na używanie pająków do kopiowania materiałów z Witryny wyłącznie w celu tworzenia publicznie dostępnych przeszukiwalnych indeksów materiałów, ale nie pamięci podręcznych ani archiwów takich materiałów. Zipza.com zastrzega sobie prawo do cofnięcia tych wyjątków ogólnie lub w określonych przypadkach. Zgadzasz się nie zbierać ani nie zbierać żadnych danych osobowych, w tym nazw kont lub adresów e-mail, z Witryny, ani nie używać systemów komunikacyjnych zapewnianych przez Witrynę do jakichkolwiek celów handlowych. Zgadzasz się nie zabiegać w celach komercyjnych o użytkowników Witryny w odniesieniu do ich Materiałów przesłanych przez użytkowników (zgodnie z definicją poniżej). Zipza.com ma prawo do zablokowania dostępu do Witryny, według własnego uznania, natychmiast i z podaniem przyczyny lub bez.

4. Prawa własności intelektualnej

Treść Witryny, w tym wszystkie Materiały przesłane przez Użytkownika, w tym między innymi tekst, oprogramowanie, skrypty, grafikę, zdjęcia, dźwięki, muzykę, filmy i funkcje interaktywne („Treść”) oraz zawarte w nich znaki towarowe, znaki usługowe i logo („Znaki”) są własnością lub są licencjonowane przez Zipza.com. Treści w Witrynie są dostarczane „TAK JAK JEST”; wyłącznie do celów informacyjnych i do użytku osobistego i nie mogą być używane, kopiowane, rozpowszechniane, transmitowane, nadawane, wyświetlane, sprzedawane, licencjonowane, odtwarzane, dekompilowane lub w inny sposób wykorzystywane do jakichkolwiek innych celów bez zgody Zipza.com uprzedniej pisemnej zgody. Zipza.com zastrzega sobie wszelkie prawa, które nie zostały wyraźnie przyznane w Witrynie internetowej. Jeśli pobierasz lub drukujesz kopię Treści do użytku osobistego, musisz zachować wszystkie zawarte w niej informacje o prawach autorskich i innych prawach własności. Zgadzasz się nie obchodzić, nie wyłączać ani w inny sposób nie ingerować w funkcje Witryny związane z bezpieczeństwem lub funkcje, które uniemożliwiają lub ograniczają korzystanie lub kopiowanie jakichkolwiek Treści lub wymuszają ograniczenia w korzystaniu z Witryny.

5. Polityka dotycząca praw autorskich i treści

Zipza.com szanuje prawa własności intelektualnej innych osób i prosi o to samo. Zipza.com nie zezwala na naruszanie praw własności intelektualnej na swojej platformie i niezwłocznie zawiesi możliwość konwertowania i pobierania treści komercyjnych (dostarczanych za pośrednictwem publicznie dostępnego adresu internetowego / adresu URL) przez swoją platformę, po uprzejmym powiadomieniu. Jeśli jesteś twórcą/właścicielem treści, właścicielem praw autorskich lub ich przedstawicielem i chcesz wyłączyć możliwość korzystania z platformy Zipza.com w celu konwersji publicznie dostępnych treści, uprzejmie prosimy o przesłanie nam prośby za pośrednictwem poczty elektronicznej wyślij wiadomość na adres copyright@zipza.com z następującymi informacjami: adresy URL i opis treści, które chcesz, abyśmy zablokowali; forma elektronicznego lub fizycznego dowodu potwierdzającego, że masz prawo do działania w odniesieniu do treści; informacje kontaktowe, które są wystarczające, aby umożliwić nam skontaktowanie się z Tobą, takie jak adres, numer telefonu i ważny adres e-mail. Odpowiednie treści zostaną umieszczone na czarnej liście w naszym systemie w ciągu 24 godzin.

6. Znaki towarowe

Zipza.com, logo Zipza.com i wszystkie inne znaki towarowe Zipza.com, znaki usługowe, nazwy produktów i nazwy handlowe Zipza.com pojawiające się w Usługach są własnością Zipza.com. Wszystkie inne znaki towarowe, znaki usługowe, nazwy produktów, logo i zdjęcia pojawiające się w Usługach są własnością ich odpowiednich właścicieli.

7. Wyłączenie gwarancji

Zgadzasz się, że korzystasz z strony internetowej na własne ryzyko w najszerszym zakresie dozwolonym przez prawo. Zipza.com, jej kierownictwo, dyrektorzy, pracownicy i agenci zrzekają się wszelkich gwarancji, wyraźnych lub dorozumianych, w związku z witryną i twoim korzystaniem z niej. Zipza.com nie udziela żadnych gwarancji ani oświadczeń dotyczących dokładności lub kompletności treści witryny i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek: (i) błędy lub niedokładności treści, (ii) obrażenia ciała lub uszkodzenia mienia wynikające z korzystania z treści witryny internetowej, (iii) jakiekolwiek nieupoważniony dostęp lub korzystanie z naszych serwerów i/lub jakichkolwiek i wszelkie informacje osobowe i/lub informacje finansowe przechowywane na tej stronie internetowej, (iv) jakiekolwiek przerwy lub zaniechanie transmisji do lub z witryny internetowej, (iv) jakiekolwiek błędy, wirusy, koń trojańskich lub podobne, które mogą być przesyłane na naszą stronę internetową lub za pośrednictwem osób trzecich i/lub (v) jakiekolwiek błędy lub pominięcia w jakiejkolwiek treści lub jakichkolwiek strat lub szkód poniesionych w wyniku korzystania z jakiejkolwiek treści na stronie internetowej lub za pośrednictwem. Zipza.com nie gwarantuje, nie potwierdza ani nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek treści, produkty lub usługi reklamowane lub oferowane przez osoby trzecie za pośrednictwem witryny lub wyświetlane w jakichkolwiek reklamach, a Zipza.com nie będzie stroną ani w żaden sposób nie odpowiada za monitorowanie wszelkich transakcji między użytkownikiem a zewnętrznymi dostawcami produktów lub usług. Użytkownik zgadza się, że korzystanie z strony internetowej będzie wykonywane w wyjątkowym celu konwertowania i pobierania treści do użytku ograniczonego i prywatnego. Ponieważ usługa jest w pełni dostępna z internetu, zgadzasz się, że musisz znać szczególne zasady obowiązujące w twoim kraju. Użytkownik zgadza się, że wszystkie treści pobrane z Zipza.com są przeznaczone na okres próbny i nie będą znajdowane na twoim dysku twardym ani żadnym innym urządzeniu dłużej niż ograniczony okres 2 dni. Zgadzasz się, że jeśli chcesz zachować treść i jeśli treść jest sprzedawana na podstawie licencji, kupisz jej licencję. Wszystkie skonwertowane treści są usuwane po przejściu przejściowego okresu wymaganego do ich pobrania.

8. Ograniczenie odpowiedzialności

W żadnym wypadku Zipza.com, jej kierownicy, dyrektorzy, pracownicy lub agenci nie będą odpowiedzialni wobec użytkownika za jakiekolwiek bezpośrednie, pośrednie, przypadkowe, specjalne, karne lub wtórne szkody wynikające z jakiejkolwiek (i) treści, w tym jakichkolwiek błędów lub niedokładności, (ii) uszkodzenia ciała lub szkody mienia jakiegokolwiek rodzaju, wynikającego z korzystania z naszej strony internetowej, (iii) jakiegokolwiek nieupoważnionego korzystania z naszych serwerów i/lub wszelkich informacji osobowych i/lub informacji finansowych przechowywanych na nich, (iv) jakiejkolwiek przerwy lub zaniechania transmisji do lub z naszej strony internetowej, (iv) wszelkie błędy, wirusy, konie trojańskie lub podobne, które mogą być przesyłane na naszą stronę internetową lub za pośrednictwem osób trzecich i/lub (v) wszelkie błędy lub pominięcia w jakiejkolwiek treści lub jakiekolwiek straty lub szkody poniesione w wyniku korzystania z jakichkolwiek treści na stronie internetowej lub za pośrednictwem strony internetowej, oparte na gwarancji, umie, delikcie lub jakiejkolwiek innej teorii prawnej, oraz czy nie Zipza.com jest informowana o możliwości wystąpienia takich szkód. Powyższe ograniczenie odpowiedzialności będzie miało zastosowanie w najszerszym zakresie dozwolonym przez prawo obowiązującej jurysdykcji. Użytkownik w szczególności potwierdza, że Zipza.com nie ponosi odpowiedzialności za zgłoszenia użytkownika ani zniesławiające, obraźliwe lub niezgodne z prawem zachowanie jakiejkolwiek strony trzeciej, a także, że ryzyko szkody lub uszkodzenia wynikające z powyższych spoczywa całkowicie na ciebie.

9. Odszkodowanie

Zgadzasz się bronić, zabezpieczać i zabezpieczać Zipza.com, jej podmioty stowarzyszone oraz ich przedstawicieli, dyrektorów, pracowników i agentów przed wszelkimi roszczeniami, odszkodowaniami, zobowiązaniami, stratami, zobowiązaniami, kosztami i wydatkami (w tym między innymi ograniczone do honorariów adwokackich) wynikające z: (i) korzystania z Witryny; (ii) naruszenie przez Ciebie niniejszych Warunków & Warunki; (iii) naruszenia przez użytkownika warunków, które mają zastosowanie do jego materiałów przesłanych przez użytkownika; (iv) naruszenia przez użytkownika jakichkolwiek praw osób trzecich, w tym między innymi praw autorskich, własności, prawa do wizerunku lub prywatności; lub (v) jakichkolwiek roszczeń, że jedno z Materiałów przesłanych przez użytkownika wyrządziło szkodę stronie trzeciej. To zobowiązanie do obrony i odszkodowania pozostanie w mocy po niniejszych Warunkach & Warunki i korzystanie z Witryny.

10. Możliwość zaakceptowania warunków & warunki

Potwierdzasz, że masz więcej niż 18 lat lub posiadasz prawną zgodę rodzica lub opiekuna na zawarcie niniejszych Warunków & Warunków i przestrzegać niniejszych Warunków użytkowania. W każdym przypadku oświadczasz, że masz więcej niż 13 lat, ponieważ Witryna nie jest przeznaczona dla dzieci poniżej 13 roku życia. Jeśli nie masz 13 lat, nie korzystaj z Witryny — istnieje wiele innych świetnych witryn dla Ciebie. Porozmawiaj z rodzicami o tym, które witryny są dla Ciebie odpowiednie.

11. Zadanie

Niniejsze Warunki & Warunki oraz wszelkie prawa i licencje przyznane na mocy niniejszej umowy nie mogą być przenoszone przez Ciebie, ale mogą być cedowane przez Zipza.com bez ograniczeń.

12. Ogólne

Zgadzasz się, że: (i) Witryna zostanie uznana za zlokalizowaną wyłącznie w Holandii; oraz (ii) Witryna będzie uważana za stronę pasywną, która nie daje podstawy do jurysdykcji osobistej nad Zipza.com, ani szczegółowej, ani ogólnej, w jurysdykcjach innych niż Holandia. Niniejsze Warunki & Warunki podlegają wewnętrznemu prawu materialnemu kraju Holandia, bez względu na jego zasady kolizyjne. Wszelkie roszczenia lub spory między Tobą a Zipza.com, które wynikają w całości lub w części z Witryny lub niniejszych Warunków & Warunki, będą rozstrzygane wyłącznie przez właściwy sąd federalny lub stanowy z siedzibą w Holandii. Niniejsze Warunki & Warunki oraz wszelkie inne informacje prawne publikowane przez Zipza.com w Witrynie stanowią całość umowy między Tobą a Zipza.com dotyczącej Witryny. Jeśli którekolwiek z postanowień niniejszych Warunków & Warunki zostanie uznane za nieważne przez właściwy sąd, nieważność takiego postanowienia nie wpływa na ważność pozostałych postanowień niniejszych Warunków & Warunki, które pozostają w pełnej mocy. Żadne zrzeczenie się jakiegokolwiek warunku niniejszych Warunków & Warunki nie będzie uważane za dalsze lub ciągłe zrzeczenie się takiego warunku lub jakiegokolwiek innego warunku, a brak dochodzenia przez stronę jakiegokolwiek prawa lub postanowienia na mocy niniejszych Warunków użytkowania nie stanowi zrzeczenia się takiego prawa lub postanowienia. Zipza.com zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszych Warunków & Warunki w dowolnym momencie i bez powiadomienia, a Twoim obowiązkiem jest zapoznanie się z niniejszymi Warunkami & Warunki wszelkich zmian. Korzystanie z Witryny po wprowadzeniu jakichkolwiek zmian do niniejszych Warunków & Warunki będzie oznaczać Twoją zgodę i akceptację zmienionych warunków. Ty i Zipza.com zgadzacie się, że wszelkie podstawy wynikające ze strony internetowej Zipza.com lub związane z nią muszą rozpocząć się w ciągu jednego (1) roku od nagrodzenia podstawy. W przeciwnym przypadku taka przyczyna działań jest trwale zakazana.