Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm

Thông tin trong trang web này chỉ dành cho mục đích thông tin chung. Những thông tin được cung cấp bởi Zipza.com và trong khi chúng tôi nỗ lực để cập nhật thông tin kịp thời và chính xác, chúng tôi không đại diện hoặc đảm bảo pháp lý cho bất kỳ loại, hình thức rõ ràng hay ngụ ý, về tính chính xác, đầy đủ, độ tin cậy, phù hợp và sự thiết thực của thông tin. trang web hoặc thông tin, sản phẩm, dịch vụ hoặc đồ họa liên quan có trên trang web cho bất kỳ mục đích nào. Do đó, bất kỳ sự phụ thuộc nào của bạn vào thông tin đó đều do bạn tự chịu rủi ro. Trong mọi trường hợp, chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào, bao gồm nhưng không giới hạn, tổn thất hoặc thiệt hại gián tiếp hoặc do hậu quả, hoặc bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào phát sinh từ việc mất dữ liệu hoặc lợi nhuận phát sinh từ hoặc liên quan đến việc sử dụng trang web này . Thông qua trang web này, bạn có thể liên kết đến các trang web khác không thuộc quyền kiểm soát của Zipza.com. Chúng tôi không kiểm soát được bản chất, nội dung và tính khả dụng của các trang web đó. Việc bao gồm bất kỳ liên kết nào không nhất thiết ngụ ý đề xuất hoặc xác nhận quan điểm thể hiện trong đó. Mọi nỗ lực được thực hiện để giữ cho trang web hoạt động trơn tru. Tuy nhiên, Zipza.com không chịu trách nhiệm và sẽ không chịu trách nhiệm về việc trang web tạm thời không hoạt động do các sự cố kỹ thuật ngoài tầm kiểm soát của chúng tôi.